1. Phương thức giao hàng - trả tiền mặt

Phương thức Giao hàng - Trả tiền mặt áp dụng theo các bước:

2. Phương thức thanh toán trước

- Phương thức chuyển tiền, chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp bằng tiền tại văn phòng của chúng tôi áp dụng theo các bước:

- Tài khoản cá nhân: